Kreativ mötesplats stärker samarbete mellan AVC och KI

Framgångsrik forskning och undervisning handlar alltmer om kontaktskapande och teamarbete. Det framkom på temadagen om inspiration och samverka inom forskning, vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS, vid Karolinska institutet.

Samordnaren vid Huddinge/Flemingsberg Akademiska vårdcentral, AVC, Bo Christer Bertilson tycker att NVS-dagen 2015 var just en kontaktskapande mötesplats för den forskning och undervisning som bedrivs inom hans AVC.

- För forskningens del blir kontaktskapande allt viktigare eftersom forskningsanslag beviljas i högre utsträckning till forskargrupper med bred kompetens. Och när det gäller undervisning är mantrat ”interprofessionellt lärande”.

- En idé jag vill verka för är att utbildningarna samordnas inom vissa ämnen som tex clinical reasoning, etik och diagnostiska metoder – de ämnen som berör alla professioner som verkar inom primärvården och utbildas inom NVS som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera.

Gemensamma begrepp stärker samverkan

Att ha en gemensam nomenklatur, alltså system av termer och beteckningar, inom grundutbildningen, tror Bo Christer Bertilson kommer att leda till ökad samverkan mellan primärvårdens professioner.

- När man är klar med utbildningen har man fått lära sig från grunden vad de olika professionerna är speciellt duktiga på och så har man en gemensam begreppsapparat.

Professor Marie Eriksdotter som är prefekt för NVS ser ökad samverkan mellan NVS-sektionerna och AVC-verksamheten som viktig.

- Om vi kan inspirera och förbättra sammarbetet inom forskningen, mellan utbildningsprogrammen, samt få in mer forskning i utbildningsprogrammen kommer det att stärka de utbildningsprogram som finns ute på AVC:erna. Flera av AVC-samordnarna är ju docenter och lektorer och kommer från NVS olika sektioner. Att de är här och deltar i NVS- dagen kan stärka och öka samarbetet, berättar Marie Eriksdotter.

Kreativt ledarskap ökar kvalitén

Ledarskapet får en avgörande funktion i den kreativa processen inom högre utbildning och forskning.

- Ett kreativt ledarskap kan vara att bjuda in till temadagar där man möts över professionerna. Man måste få folk att prata med varandra, att lära av varandra, lära känna varandra. Det handlar om att man själv i ledarskapet är öppen mot olika personer, öppen för idéer som kommer, och som ledare ser till att det finns mötesplatser – det gäller ju också på AVC:erna säger Marie Eriksdotter och avslutar:

- Som ledare vet man vad som pågår på ett övergripande plan, då kan jag tipsa och sätta folk i kontakt med varandra mellan AVC:erna och sektionerna vid NVS. Det försöker jag göra. Men lika viktigt är att forskare eller utbildare själva knyter kontakter med varandra!

Text och foto: Anna-Maria Ahlén

NVS prefekt, professor Maria Eriksdotter med professor Thomas Sakmar från Rockefeller Universitetet, gästforskare vid KI och talare under NVS dagen.